O nas

Witamy na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Rodziny.

Jesteśmy Polską Szkołą, działającą od września 2011. Zajęcia lekcyjne odbywają się w Coppermill Primary School przy ulicy Edward Road, w dzielnicy Walthamstow. Naszym celem jest nauczanie dzieci w wieku od lat trzech do GCSE.

Nasi uczniowie mają możliwość nauki języka polskiego, polskiej historii, geografii, religii i kultury naszego rodzinnego kraju. Część z nich planuje powrót do Polski w najbliższych latach, a inni mają możliwość przystąpienia do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych z języka polskiego jako obcego tu, w Wielkiej Brytanii.

Polska Szkoła na Walthamstow ze wszelkich sił wspiera swoich uczniów i rodziców w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych młodym ludziom uczącym się poza granicami Polski. Naszym celem jest zarówno krzewienie polskiej kultury, historii i geografii, jak i integracja europejska młodych Polaków, którzy mają szansę uczyć się za granicami kraju. Polska Szkoła wspiera wiele inicjatyw i współpracuje z organizacjami polonijnymi, jeśli Państwo życzycie sobie nawiązać z nami kontakt – serdecznie zapraszamy.

Podział na klasy jest uwarunkowany ilością uczniów zapisujących się na zajęcia.

Nauczyciele w naszej szkole są specjalistami w swoich dziedzinach, wykształceni w Polsce, ale też mający kontakt ze szkolnictwem angielskim. Owocuje to dobrą znajomością realiów, w których przebywają nasi uczniowie na co dzień i pozwala na łączenie obu stylów nauczania.

 

 

STATUT SZKOŁY

 

STATUT SZKOŁY

 

Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Polska Szkoła Sobotnia im. Świętej Rodziny na Walthamstow w Londynie powołana jest w celu nauki języka polskiego, historii i geografii Polski. Nadrzędnym celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

2. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami.

3. Polska Szkoła Sobotnia im. Świętej Rodziny na Walthamstow zarejestrowana jest w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.

4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

5. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.

6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.

7. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć oraz podczas przerw.

8. Siedzibą szkoły jest budynek Coppermill Primary School.

Adres do korepondencji: Coppermill Primary School, Edward Road, E17 6PB

9. Polska Szkoła Sobotnia na Walthamstow jest instytucją niezależną finansowo, samo-finansującą się. Jedyną osobą odpowiedzialną za zobowiązania finansowe szkoły jest Dyrektor.

10. Działalność szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców / opiekunów.

 

Art. II ORGANIZACJA SZKOŁY         

 RADA RODZICÓW

1. Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice / opiekunowie, nauczyciele oraz Dyrektor szkoły.

2. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły stają się automatycznie członkami Rady Rodziców.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

a) wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym dzieci,

b) uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez Dyrektora Szkoły,

c) dyżury w szkole

d) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

 

NAUCZYCIELE

Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, której zakres obowiązków obejmuje:

 • omawianie programu nauczania i dostosowywanie go do potrzeb uczniów
 • dobór podręczników szkolnych w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów
 • rzetelne przygotowie i prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów
 • opracowywanie indywidualnego trybu nauczania dla uczniów, którzy tego  potrzebują
 • ustalanie systemu oceniania, nagród i kar
 • planowanie zajęć, prowadzenie dziennika, wystawianie ocen, wypisywanie świadectw szkolnych,
 • sporządzanie sprawozdań  z  posiedzenia Rady Pedagogicznej dla Zarządu Szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

 • Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za całą szkołę i do niego należy podejmowanie wszystkich ważnych decyzji, odpowiedzialność finansowa, rekrutacja dzieci, zaopatrywanie uczniów w podręczniki i niezbędne pomoce naukowe. Ponadto nadzoruje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 • Dyrektor hospitalizuje lekcje nauczycieli.
 • Dyrektor zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym.
 • Do zadań dyrektora należy również utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, przekazywanie im najważniejszych informacji, administrowanie strony internetowej, nadzorowanie pracy nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego oraz kontakt z instytucjami spoza szkoły. Dyrektor wyznacza również kwotę wynagrodzenia dla nauczycieli.

 

Art. III ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY

 

Budżet szkoły opiera się na :

a) Opłatach wnoszonych przez rodziców/ opiekunów,

b) Środkach zdobytych przez szkołę od indywidualnych sponsorów oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę.

Wysokość czesnego ustala Dyrektor.

Budżet szkolny powinien być tak opracowany, aby składki rodziców pokrywały koszt wynajmu budynku, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla nauczycieli i dyrektora, pokrycia kosztów administracyjnych, zakup pomocy szkolnych oraz poradników metodycznych dla nauczycieli.

 

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

2. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Rodziny na Walthamsotw w Londynie został zatwierdzony dnia 01/09/2011 i tego dnia automatycznie wszedł w życie.