Podanie online 2022/23

Podanie o przyjcie do Polskiej Szkoły im. Świętej Rodziny na Walthamstow 2022-2023

Informacje o dziecku

Dokument potwierdzający dane dziecka (np.akt urodzenia)

Rodzeństwo

Informacje o rodzicach/opiekunach

Podając adres email'owy zgadzacie się Państwo, aby szkoła przesyłała informacje drogą elektroniczną!

Podając adres email'owy zgadzacie się Państwo, aby szkoła przesyłała informacje drogą elektroniczną!

Dane kontaktowe/dodatkowa osoba

W jakim stopniu dziecko zna język polski?
Prosimy określić w skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5 bardzo dobrze.

DEKLARACJA
1. Oswiadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
2. Zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka w celach promujących pracę szkoły, włącznie z publikowaniem zdjęć online oraz prasie (np. na stronie internetowej szkoły, szkolnej stronie FaceBook, artykułach szkolnych).
4.Dokonanie opłaty za szkołę jest równoznaczne z akceptacją powyższej Deklaracji.

DEKLARACJA MEDYCZNA UCZNIA 2022-23

W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, konieczne jest przekazanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka (w przypadku nagłego zachorowania). Umożliwi to szybką i właściwą interwencję. Prosimy zaznaczyć, które z poniżej podanych pozycji dotyczą dziecka oraz prosimy o dostarczenie dodatkowych informacji o stanie zdrowia w odpowiedniej rubryce.

1) Problemy układu oddechowego (astma). Czy dziecko używa inhalatora / czy musi go stale mieć przy sobie?

2) Padaczka (data ostatniego ataku, czy dziecko przyjmuje leki?)

3) Regularne episode omdlenia

4) Krwawienie z nosa

5) Kontuzje / problemy które są następstwem poważnego wypadku, o których szkoła powinna wiedzieć

6) Cukrzyca

7) Alergie (jakiego rodzaju?)
W przypadku nie dostarczenia EpiPenu do szkoły w dniu rozpoczęcia nauki, rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

8) Bóle głowy/migreny

9) Choroba lokomocyjna (w przypadku szkolnych wycieczek autokarowych)

10) Autyzm/Zespół Aspergera

Szkoła nie może przechowywać lub podawać żadnych leków z wyjątkiem EpiPenu lub inhalatora specjalnie przepisanego przez lekarza dla danego dziecka.

Jeżeli dziecko nie czuje się dobrze prosimy o nie wysyłanie go do szkoły.

WARUNKI PRZYJECIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

OPŁATY
1. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wyznaczonym terminie według obowiązujących w danym momencie i opublikowanych przez szkołę zasad.
2. Za zwłokę poza ustalonym przez Zarząd terminem będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £20.
3. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż pół trymestru (do ferii trymestralnych), a wcześniej nie powiadomią dyrekcji szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
4. Rodzice zobowiązani są do pełnienia dwóch dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pobierana będzie opłata w wysokości £15 za każdy niewykonany dyżur.

NIEOBECNOŚCI
Zobowiązuję się:
1. Informować wychowawcę klasy odnośnie nieobecności.
2. Niezwłocznie poinformować administrację szkoły, jeżeli rezyguję z miejsca w szkole.
W przypadku nieobecności dziecka w szkole przez 4 kolejne soboty bez usprawiedliwienia pisemnego od rodziców, dziecko będzie skreślone z listy uczniów i miejsce w szkole będzie przyznane dziecku z listy oczekujących.

Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się także do:
1. Dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym.
2. Zapoznania się z rozkładem zajęć lekcyjnych w grupach wiekowych swoich dzieci. Zajęcia lekcyjne trwają od 9:30 do 12:45!
3. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
4. Przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły.  Zabrania się zatrzymywania na zygzakowych liniach i na przejściu dla pieszych.
5. Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka na adres info@swietarodzina.co.uk lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie szkoły.
6. Wyrażenia zgody na zamieszczanie zdjęć ucznia na wystawach, w publikacjach wydawanych przez szkołę lub na stronie internetowej.
7. Dopilnowania odrabiania pracy domowej oraz pisemnego usprawiedliwiania nieodrobionych zadań.
8. Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych i utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny.
9. Uczęszczania we wszystkich wywiadówkach zwołanych przez nauczyciela klasy.
10. Zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły (www.swietarodzina.co.uk).
11. Wzięcia udziału w spotkaniach Rady Rodziców.
Zapisując dziecko do szkoły, mamy świadomość że religia jest częścią programu nauczania i że nasze dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii.
Nagłe wypadki
W razie wypadku lub nagłej potrzeby, rodzice/opiekunowie dziecka zostaną o tym przez szkołę natychmiast powiadomieni. Kiedy szkoła nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, będzie informować osobę podaną jako kontakt zaufany przez rodziców. W takim przypadku zobowiązuję się do przybycia do szkoły w możliwie najszybszym czasie. W przypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala.
Sprawy discyplinarne
 Zobowiazuję się udzielać dziecku pomocy w utrzymywaniu wymaganej regulaminem dyscypliny.
 Zobowiazuję się niezwłocznie przybyć do szkoły na rozmowę w sprawach dyscyplinarnych na wezwanie nauczyciela lub dyrektora.
 Jesteśmy świadomi, że nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego może spowodować zawieszenie w czynnościach ucznia lub w wyjątkowych przypadkach usunięcie ze szkoły w trybie natychmiastowym.

Zgadzam się na powyższe warunki i zobowiazuję się wypełniać określone obowiązki. Dokonanie opłaty za szkołę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolnego.

Podpis rodzica

Data