Rodzice

Udział rodziców w życiu szkoły:

 • Wszyscy Rodzice i Opiekunowie są członkami Rady Szkoły.
 • Reprezentacja Rady Szkoły organizuje i pobudza rodziców do nowych inicjatyw i pracy dla dobra szkoły.
 • Rodzice zobowiązani są do czynnego włączania się w działalność Polskiej Szkoły: udział w akcjach klasowych, a także ogólnoszkolnych na rzecz gromadzenia funduszy na cele szkoły (np. szkolna kawiarenka, zabawa andrzejkowa/ karnawałowa, itp.).

Rodzice/ opiekunowie ucznia zobowiązani są:

 • pomagać dziecku w rozwijaniu języka polskiego i zachęcać dziecko do odrabiania prac domowych, czytania i rozmawiania po polsku,
 • punktualnie i regularnie przyprowadzać i odbierać dziecko do/z Polskiej Szkoły,
 • popierać katolicki etos szkoły i brać udział wraz z dzieckiem w Mszach Szkolnych (dzieci i rodzice wyznania katolickiego),
 • popierać działalność artystyczną i kulturalną Szkoły,
 • popierać szkołę w utrzymywaniu dyscypliny oraz atmosfery szacunku dla wszystkich w szkole,
 • komunikować się z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły w sprawie nieobecności dziecka oraz w innych sprawach dotyczących ucznia (np. zmiana adresu lub numeru telefonu),
 • brać udział w dyżurach szkolnych, aby pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i czystości w szkole i na boisku,
 • ponosić odpowiedzialność finansową za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły,
 • uczestniczyć w zebraniach klasowych i szkolnych, w wyznaczonym terminie opłacać subskrypcję na utrzymanie szkoły.

Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym uczniom, każda rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do naszej szkoły ma obowiązek pełnienia dwóch dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego.

 

Podstawa Programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Pobierz!  Podstawa_programowa_INTERNET

 

 

Fundusze dodatkowe:

Jeżeli ktoś z Państwa lub z Waszych znajomych chciałby sponsorować czy też współfinansować nagrody, prezenty na Mikołaja czy też wyjazdy, np. do teatru – dla uczniów Polskiej Szkoły proszony jest o kontakt z Radą Rodziców lub Dyrekcją Szkoły.

Rodziców chętnych do pomocy w tworzeniu tego dzieła, jakim jest Polska Szkoła na Walthamstow prosimy o zgłoszenia swojej kandydatury do grona Rady Rodziców.